Prekogranični kamp za mlade lidere iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona održava se u Srbiji, u mestu Kamenica, blizu Niša, u periodu od 31. avgusta do 04. septembra 2017. godine. Cilj realizacije kampa je umrežavanje omladinskog sektora u srpsko-bugarskom pograničnom regionu izgradnjom neformalne mreže mladih i organizacija koje rade za mlade. Kamp traje 5 dana i sastoji se iz dva dela:

 

1) Trening deo, koji se sastoji iz dva trodnevna treninga koji se održavaju paralelno na kampu. Tema prvog treninga je „Streteško planiranje“, a drugog „Zagovaranje i odnosi sa javnošću“. Pri popunjavanju prijavnog formulara, potrebno je opredeliti se za učešće na jednom od dva ponuđena treninga.

2) Radni deo, u formi sastanka mladih, tj. „Omladinskog samita“ koji će biti organizovan poslednja dva dana kampa, gde će na osnovu prethodno prikupljenih informacija iz istraživanja i realizovanih aktivnosti, biti realizovano strateško planiranje omladinske mreže i date preporuke za omladinske politike lokalnim vlastima dveju strana, sa konferencijom za novinare kao završnom aktivnosti.

 

Troškove u koje spadaju prevoz, smeštaj, ishrana i materijali tokom boravka učesnika na kampu snose organizatori. Tokom trajanja aktivnosti na kampu obezbeđen je prevod sa bugarskog na srpski jezik i obratno. Zvanični program kampa će biti dostavljen učesnicima nakon izvršene selekcije kandidata.

 

Uslovi i način podnošenja prijave:

  • Poziv je otvoren za sve mlade uzrasta od 16 do 29 godina sa teritorije 7 pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički);
  • Zainteresovani kandidati treba da popune aplikacioni formular (priložen uz ovaj poziv) i da jasno naznače jedan od dva ponuđena treninga koji žele da pohađaju;
  • Izabrani kandidati mlađi od 18 godina u obavezi su da obezbede pismenu saglasnost roditelja/staratelja za učešće na kampu (priložen uz ovaj poziv);
  • Popunjen aplikacioni formular treba poslati na e-mail adresu otvoreniklubnis@gmail.com najkasnije do 18. avgusta 2017. godine. Organizatori zadržavaju pravo da od kandidata zatraže dodatne informacije, ukoliko je neophodno;
  • Nepotpuni aplikacioni formulari, kao i prijave dospele nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Rezultati konkursa:

Broj mesta na kampu je ograničen na ukupno 40 učesnika, od čega je 20 za učesnike iz Srbije, a 20 iz Bugarske. Nakon isteka roka za prijavu, biće izvršena selekcija kandidata i sprovedeni pojedinačni intervjui, ukoliko je potrebno. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani od strane organizatora, najkasnije do 25. avgusta 2017. godine.

 

Dodatne napomene:

Prednost pri selekciji mogu da imaju aktivni mladi sa prethodnim iskustvom u omladinskim i/ili volonterskim inicijativama i kandidati koji poseduju odlične komunikativne sposobnosti, što se može potvrditi odgovarajućim preporukama organizacija/institucija ili obrazovnih ustanova.

 

Dodatne informacije o projektu i kampu:

Za sve dodatne informacije u vezi sa projektom, možete se obratiti Jovanu Marinkoviću, koordinatoru projekta za Srbiju putem mejla jovanmarinkovic0@gmail.com ili telefona na broj +381 (0) 64 2163 907.

 

Dodatne informacije u vezi sa prekograničnim kampom za mlade lidere, možete dobiti preko sajta http://kamenica.org.rs/camp/, a za dodatna pitanja u vezi sa prevozom, smeštajem i ishranom na kampu možete se obratiti Dejanu Mitiću iz Udruženja za lokalni razvoj Kamenica putem mejla info@kamenica.org.rs ili telefona na broj + 381 (0) 60 6926 575.

 

O projektu „Youth Riders“:

Javni konkurs je raspisan u okviru projekta „Youth Riders“ („Mladi Jahači“) koji realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, Bugarska, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, Srbija, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnje u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društveno-ekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona. To će se sprovesti kroz: osnaživanje omladinskih lidera i omladinskih radnika obeju strana i kroz izgradnju održive prekogranične mreže na bazi modela „dobre prakse u zajednici“; stvaranjem povoljnog ambijenta za saradnju i razvoj omladinskog sektora kroz razmenu najboljih praksi i inovacija u radu sa mladima; promocijom strukturnog dijaloga među mladima u pograničnom regionu. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu projekta www.youthriders.eu.

Otvoreni klub – Aplikacioni formular

Otvoreni klub – Saglasnost roditelja-staratelja za ucesce na kampu