Zbog rastućeg interesovanja građana, organizacija civilnog društva, zadruga i lokalnih samouprava za socijalno zadrugarstvo, kao i specifičnosti zadružnog i socijalnog preduzetništva, nastala je potreba za izradom priručnika “Kako formirati socijalnu zadrugu u Srbiji”.  

Osnovni cilj priručnika je da omogući informisano uključivanje svih zainteresovanih strana u postupak pokretanja socijalnih zadruga, njihovog poslovanja i razvoja.

Sa tim u vezi  priručnik nudi osnovne informacije o organizacionoj strukturi socijalnih zadruga sa fokusom na vrednosti demokratskog odlučivanja, načina raspodele viška vrednosti i ostvarivanja socijalnih ciljeva.

Ovo su ujedno i ključne karakteristike socijalnih zadruga, koje ih kvalifikuju za partnerstvo sa akterima iz svih sektora zainteresovanim za ravnomeran i održivi razvoj (lokalne samouprave, ministarstva, domaće fondacije, bilateralni i međunarodni donatori, društveno odgovorne kompanije).

Priručnik  je razvijen u okviru projekta “Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji”, koji u partnerstvu realizuju Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, Zadružni savez Srbije i Tim za socijalno uključivanje smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Projekat je realizovan u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).